תנאי שימוש באתר
תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה/י באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה/י במסגרת זו. סטודיו סי בע”מ מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.
קרא/י בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכימ/י לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימ/ה לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.

הגדרות והבהרה משפטית
“מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר
הנך מאשר/ת כי כל מידע שתמסר/י באמצעות האתר לסטודיו סי בע”מ, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצידך לסטודיו סי בע”מ או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת . הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס’ 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008 .
המידע שסטודיו סי בע”מ אוספת מהמבקרים באתר מיועד למתן שירות וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת ומוצרים או שירותים מטעם סטודיו סי בע”מ, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. הנך מסכימ/ה, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
אם אינך מעונינ/ת לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת סטודיו סי בע”מ עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ואבטחת מידע באתר
בסטודיו סי בע”מ מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת מידע באתר והסיכונים ראה מסמך מדיניות פרטיות ואבטחת מידע. התנאים במסמך זה מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והינך מתבקש לעיין במסמך זה.

הסכמי השירות כתנאים מחייבים
האתר כולל מידע כללי, אודות סטודיו סי בע”מ לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על-ידי סטודיו סי (“השירותים”). המידע הנכלל באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי סטודיו סי בע”מ והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות תנאי ההתקשרות, המנויים והנהלים של סטודיו סי בע”מ וכן למוצרים הרלוונטיים והסכמי השירות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה, בהם כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בהסכמי השירות, יקבע המידע הרשום בהסכמי השירות, לפי העניין.

מצגים
המשתמש/ת מכיר/ה בכך ומסכימ/ה כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. סטודיו סי בע”מ לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות אשר יתקבלו ו/או יעשו בהסתמך על מידע המסופק באתר. המשתמש/ת מסכימ/ה, מצהיר/ה ומתחייב/ת במפורש ליטול על עצמו/ה בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סטודיו סי בע”מ ו/או מי מטעמה, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.
ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש/ת בלבד, וסטודיו סי בע”מ לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
הגבלת אחריות
המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת ומסכימ/ה כי סטודיו סי בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש/ת בלבד. המשתמש/ת מבינ/ה ומסכימ/ה כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
שיפוי
המשתמש/ת באתר מסכימ/ה ומתחייב/ת לשפות ולפצות את סטודיו סי בע”מ, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.
העלאת מידע לאתר
בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, את/ה מתחייב/ת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:
• העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;
• האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
• הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;
• העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
• הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.
• הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של סטודיו סי בע”מ.
• כוללים מידע כוזב או מטעה.
כמו כן הינך מסכימ/ה:
• שלא תשתמש/י ולא תבקר/י בכל שירות, מידע,יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי סטודיו סי בע”מ .
• שלא תהי/ה רשאי/ת למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של סטודיו סי בע”מ.
• שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
• שלא להתחזות לסטודיו סי בע”מ או אחר או להתחפש (spoof) לסטודיו סי בע”מ או אחר.
הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו’ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
סטודיו סי בע”מ אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות לסטודיו סי בע”מ על-פי תנאי שימוש אלה, סטודיו סי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי מפר את תנאי השימוש.
בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר (“התקשורת”) את/ה מעניק בזאת לסטודיו סי בע”מ רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של סטודיו סי בע”מ כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. את/ה מוותר/ת בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד סטודיו סי בע”מ בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות סטודיו סי בע”מ בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.
קישורים של צד שלישי
קישורים יוצאים: אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן “אתרים מקושרים”). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של סטודיו סי בע”מ לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. סטודיו סי בע”מ אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. סטודיו סי בע”מ אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט/י לבקר באתרים מקושרים, את/ה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.
קישורים נכנסים: קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד https://www.studio-c.t-market.co.il באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם סטודיו סי בע”מ . נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר http://www. studio-c.t-market.co.il או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי סטודיו סי בע”מ ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם סטודיו סי בע”מ (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של סטודיו סי בע”מ וכן (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של סטודיו סי בע”מ ללא רשות מפורשת בכתב של סטודיו סי בע”מ.

קניין רוחני
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות סטודיו סי בע”מ וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש/ת רשאי/ת להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) (“שליפה”) לצורך שימושו האישי בלבד.
למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש/ת כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ”י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש/ת רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת סטודיו סי בע”מ, או בעל זכויות היוצרים. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש/ת רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש
סטודיו סי בע”מ רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
כן, רשאית סטודיו סי בע”מ, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר סטודיו סי בע”מ להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע”י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.
מסמך כתוב
את/ה רשאי/ת לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואת/ה מוותר/ת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.
הגבלת היקף השימוש
העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.
כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל
תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.
מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע
בסטודיו סי בע”מ מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר וכן הם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשת סטודיו סי בע”מ במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

איסוף מידע והשימוש בו
סטודיו סי בע”מ אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שסטודיו סי בע”מ מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי סטודיו סי בע”מ. מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר ו/או המבקשים להצטרף כלקוחות או למועדון הלקוחות באתר.
מידע כללי על המבקרים באתר
סטודיו סי בע”מ אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו”עוגיה” .(“Cookie”) ה”עוגיה” היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/ת ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/ת. השימוש ב”עוגיה” נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. סטודיו סי בע”מ מבקשת לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שסטודיו סי בע”מ תשלח “עוגיות” למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין סטודיו סי בע”מ יודעת את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לסטודיו סי בע”מ פרטים מזהים כאמור.
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נועד לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים בסטודיו סי בע”מ
מסירת מידע אישי באמצעות האתר
סטודיו סי בע”מ אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירות, נאסף רק כאשר המבקר/ת באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי.
סטודיו סי בע”מ תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981
כל מידע שימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לסטודיו סי בע”מ, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של סטודיו סי בע”מ, יימסר מרצונו/ה ומהסכמתו/ה המלאה של המבקר/ת ויהווה הסכמה ברורה מצידו/ה לסטודיו סי בע”מ או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר/ה, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת מבקר/ת שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס’ 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.
המידע שסטודיו סי בע”מ אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מטעם סטודיו סי בע”מ, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי סטודיו סי בע”מ ולשימושה. אם המבקר/ת לא ת/יהיה מעוניינ/ת לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת סטודיו סי בע”מ עשויים לעניין אותו/ה, יהיה באפשרותו/ה לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור וכן בפניה לסטודיו סי בע”מ בטלפון 03-7378200 או בדואר אלקטרוני sec@studio-c.t-market.co.il .
מסירת מידע לצדדים שלישיים:
סטודיו סי בע”מ תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים לצד שלישי במקרים הבאים:
• אם תרכוש/י מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועברו לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
• במקרה שתפר/י את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם תבצע/י פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
• אם יתקבל בידי סטודיו סי בע”מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

•אם סטודיו סי בע”מ תמכור ו/או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כשלהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
פרסומות של צדדים שלשיים:
סטודיו סי מתירה לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתר. המודעות שבהן את/ה צופרה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן. חברות אלו מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהצביו ועל אלו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של סטודיו סי בע”מ.
בטיחות וסודיות:
סטודיו סי בע”מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
לתשומת לבך
אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.

תפריט נגישות

X